ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  &  ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αγοραστή και του πωλητή σχετικά με όλες τις εξ αποστάσεως παραγγελίες που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας «www.supplementstore.gr» στην Κύπρο (για άλλες χώρες της Ε.Ε., παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας).

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης πριν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας. Επιλέγοντας το κουτί «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις» στο τμήμα «Τρόπος Πληρωμής» κατά την υποβολή της παραγγελίας του στην Ιστοσελίδα της Supplement Store, o Πελάτης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε ισχύ όταν επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Μην προχωρήσετε σε χρήση της ιστοσελίδας αυτής αν δεν αποδεχθείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται σε αυτή τη σελίδα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν και να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα μας κατά διαστήματα, συνεπώς ο Πελάτης θα πρέπει να τους διαβάσει προσεκτικά πριν κάνει οποιαδήποτε παραγγελία.

Ενημερωμένο στις 6 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύεται από την ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «Δημήτριος Δαμίγος» και το διακριτικό τίτλο «Supplement Store», που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Δραγατσανίου, αριθμός 63, Τ.Κ. 185 45, Ελλάδα.

ΑΦΜ: 116281988
ΔΟΥ: Ε’ Πειραιά
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 149857507000
Σταθερό Τηλέφωνο: 210 46 17 868

Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης : www.supplementstore.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης») διέπουν χωρίς περιορισμό τις πωλήσεις των προϊόντων (στο εξής «Προϊόντα») ανάμεσα στην Supplement Store και τους Πελάτες της Ιστοσελίδας www.supplementstore.gr. Οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντος που προσφέρεται στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Γενικών  Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Αυτοί αποτελούν, μαζί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την πληρωμή από τον Πελάτη, τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Supplement Store και του Πελάτη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα σχετικά με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Supplement Store ως εξής:

Μέσω ηλεκτρονιού ταχυδρομείου: info@supplementstore.gr

Μέσω τηλεφώνου: +30 693 2547 206, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.

Μέσω ταχυδρομείου: Οδός Δραγατσανίου, αρ. 63, Πειραιά, Αττική, Τ.Κ. 185 45, Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Οι παρόντες Γενικοί  Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών και απορρέουν από την πώληση Προϊόντων που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και η παρουσίαση των Προϊόντων που πρόκειται να αγοραστούν από τους Πελάτες και περιέχονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν πρόσκληση για διαπραγμάτευση από την Supplement Store προς μη εμπόρους οι οποίοι επιχειρούν για σκοπούς που εκπίπτουν κάθε επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας (στο εξής αναφέρονται ως «Πελάτες»), δεν είναι δεσμευτικές για την Supplement Store και δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση με τη νομική έννοια του όρου.

Η επιβεβαίωση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, η σύνοψη παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η πληρωμή του Πελάτη αποτελούν απόδειξη σύναψης της σύμβασης ανάμεσα στην Supplement Store και τον Πελάτη, η  οποία θα διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την παράδοση των Προϊόντων στον Πελάτη ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν  τρίτο.

Οι Πελάτες θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία και τη νομική ικανότητα να συνάψουν μία τέτοια σύμβαση, διαφορετικά αυτή δεν θα είναι έγκυρη.

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εάν, κατόπιν επιβεβαίωσης της παραγγελίας, λάβει εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη βάσει των οποίων , κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεν συνιστάται να εκτελέσει τη σύμβαση. H άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν παρέχει στον Πελάτη δικαίωμα για τυχόν αποζημίωση για καταστροφή ή άλλης φύσεως ζημιά. Επιπλέον, σε περίπτωση επανειλημμένων επιστροφών από τον Πελάτη, η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή της επιστροφής του προϊόντος λόγω κατάχρησης του διακιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων, ακόμα και αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τα διάφορα Προϊόντα που πωλούνται από την Supplement Store μέσω της Ιστοσελίδας. Ο Πελάτης δύναται να περιηγηθεί ελεύθερα στις σελίδες της Ιστοσελίδας.

Τα Προϊόντα παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας ένα ενημερωτικό δελτίο (περιγραφή του Προϊόντος, φωτογραφία, τιμή, κωδικός Προϊόντος, κ.λ.π) το οποίο περιέχει πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο ορθές και ακριβείς, ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν πιο πιστή και ολοκληρωμένη περιγραφή. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@supplementstore.gr ή μέσω τηλεφώνου στο +30 693 2547 206. Η παρουσίαση των Προϊόντων προς πώληση που περιέχεται στην Ιστοσελίδα δεν είναι δεσμευτική για την Supplement Store και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης υπό τη νομική έννοια του όρου.

Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχέδια ή τα βίντεο που απεικονίζουν τα Προϊόντα δεν είναι συμβατικώς δεσμευτικά. Σε καμία περίπτωση η Supplement Store δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Ο Πελάτης δύναται να αγοράσει οποιοδήποτε Προϊόν παρουσιάζεται ως διαθέσιμο και στην τιμή που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα την ημέρα που υποβάλλει την παραγγελία του. Εάν τα Προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Supplement Store θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 παρακάτω.

Τα Προϊόντα είναι περιορισμένα στους Πελάτες που διαμένουν στη Κύπρο. H Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση εάν ο Πελάτης απαιτήσει αποστολή εκτός Κύπρου. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Supplement Store αποδεχθεί να προχωρήσει σε αποστολή εκτός Κύπρου, θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με το ποσό των συγκεκριμένων εξόδων αποστολής, τα οποία υπολογίζονται επιπροσθέτως στα συνήθη έξοδα προετοιμασίας.

Ο Πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο που εμπεριέχεται στα Προϊόντα από τη στιγμή της παράδοσης.

Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί στον Πελάτη μόνο εφόσον η Supplement Store λάβει πλήρη καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή κατά την παράδοση, ανάλογα με το ποιό είναι μεταγενέστερο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στην Ιστοσελίδα ο Πελάτης θα βρει πληροφορίες βήμα προς βήμα σχετικά με τη διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ώστε να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Στον Πελάτη θα παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τον εντοπισμό και τη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την υποβολή της παραγγελίας του (π.χ. επιλογή τύπου, ποσότητας, όροι πληρωμής, κ.λπ.).

 1. Εγγραφή

Για λόγους ασφαλείας, ο Πελάτης, προτού υποβάλει την εντολή αγοράς, δύναται να δημιουργήσει ένα λογαριασμό πελάτη ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα προστατεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 12 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την αγορά του ως επισκέπτης Πελάτης, παρέχοντας μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες  για το παραστατικό πληρωμής και τα στοιχεία αποστολής.

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Πελάτης εμπίπτει στην αποκλειστική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ελέγχεται για την ακρίβειά του, και η Supplement Store δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη αν ορισμένες λανθασμένες πληροφορίες εμποδίσουν την ορθή εκτέλεση μίας παραγγελίας ή μίας αποστολής. O Πελάτης θα δεσμεύεται από όλες τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Ιστοσελίδα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 8 παρακάτω.

 1. Εντολή αγοράς

Η αγορά των Προϊόντων υποβάλλεται με την συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας. Μόλις επικυρωθεί το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, ο Πελάτης δύναται να επιβεβαιώσει την παραγγελία του ολοκληρώνοντας τα παρακάτω βήματα:

 • Επιβεβαίωση των Προϊόντων και ποιοτήτων που επιλέχθηκαν
 • Συμπλήρωση των πληροφοριών που απαιτούνται από την Ιστοσελίδα
 • Αποδοχή χωρίς καμία επιφύλαξη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, πατώντας το κουμπί που υποδεικνύεται
 • Επικύρωση της πληρωμής, πατώντας το κουμπί που υποδεικνύεται

Με τις παραπάνω επιβεβαιώσεις και επικυρώσεις, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν υποβάλλει την παραγγελία του, έχει λάβει με σαφή και κατανοητό τρόπο τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Άρθρα 8 και 9 του παρόντος.

Η υποβολή της παραγγελίας στη Supplement Store αποτελεί προσφορά για την αγορά των παραγγελθέντων προϊόντων. Εάν δεν ακολουθήσει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή της πληρωμής αυτής.

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για τη Supplement Store προτού ο Πελάτης λάβει την Επιβεβαίωση Αποδοχής της παραγγελίας απο τη Supplement Store, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τη Supplement Store από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κατάσταση της παραγγελίας του με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Κατά την επεξεργασία κάθε καταχωρημένης παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των Προϊόντων της παραγγελίας. Εάν ο χρόνος διαθεσιμότητας ή παράδοσης διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στη σελίδα του Προϊόντος, ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά. Η παραγγελία θεωρείται οριστική και δεσμευτική και το συμφωνητικό πώλησης μεταξύ των μερών (Πελάτης – Supplement Store) θεωρείται ότι έχει καθορισθεί μόνο κατά την αποστολή και λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Επιβεβαίωση Αποδοχής της καταχωρημένης παραγγελίας, με την ένδειξη [«Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί»].

Στην απίθανη περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός Προϊόντος μετά την επικύρωση της παραγγελίας και της πληρωμής, ο Πελάτης δύναται, κατόπιν αιτήματός του:

 • Είτε να του παραδοθούν τα Προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα και να επιστραφεί το ποσό, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των μη διαθέσιμων Προϊόντων της παραγγελίας του
 • Είτε να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία και να του επιστραφεί το ποσό, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων αποστολής
 • Είτε να αιτηθεί την αποστολή ενός Προϊόντος ίσης ποιότητας και τιμής, εντός του ορίου των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτή που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για να πληρώσει το ποσό της παραγγελίας του, εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της επιλογής του τρόπου αποζημίωσής του.

Παραγγελία προϊόντων που δεν βρίσκονται σε απόθεμα

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραγγείλει Προϊόντα τα οποία η Supplement Store δεν έχει σε απόθεμα, η Supplement Store συνήθως καταβάλλει μία μικρή προκαταβολή για το συγκεκριμένο Προϊόν.Το ποσό της κατάθεσης θα είναι το 30% της τιμής των Προϊόντων χωρίς τον Φ.Π.Α., τον οποίο ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας μία από τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παρακάτω.

 1. Άρνηση παραγγελίας

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε Προϊόντα από την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή και/ή  να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα. Ενώ η Supplement Store θα καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διαχειριστεί όλες τις παραγγελίες, ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συνεπάγονται ότι η Supplement Store δύναται να χρειαστεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί μία παραγγελία κατόπιν αποστολής στον Πελάτη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, το οποίο η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η Supplement Store δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη ή σε άλλο τρίτο λόγω της απόσυρσης οποιουδήποτε Προϊόντος από την Ιστοσελίδα, είτε έχει πωληθεί είτε όχι, αφαίρεσης ή επεξεργασίας οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή λόγω άρνησης επεξεργασίας ή αποδοχής μίας παραγγελίας , κατόπιν αποστολής στον Πελάτη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΕΣ

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ωστόσο, τα Προϊόντα, εφόσον είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να τιμολογούνται σε ευρώ σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη κατά την καταγραφή της παραγγελίας. Η παραγγελία προϋποθέτει την αποδοχή της τιμής που έχει δοθεί για το επιλεγμένο προϊόν.

Τα έξοδα αποστολής δίνονται, κατά περίπτωση, ξεχωριστά όταν ο Πελάτης προχωρήσει την παραγγελία του και πρέπει επίσης να καταβληθούν κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας του, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρακάτω.

Η συνολική τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας είναι η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εξόδων αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα έξοδα αποστολής γνωστοποιούνται στον Πελάτη με την υποβολή της παραγγελίας του και προσαρμόζονται ανάλογα με τον τόπο και τη διεύθυνση της ζητούμενης παράδοσης. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον Πελάτη και τιμολογούνται επιπλέον της τιμής πώλησης των Προϊόντων. Σε περίπτωση που η Supplement Store αποδεχθεί την παράδοση μίας Παραγγελίας εκτός Κύπρου, όλες οι διαδικασίες Τελωνείου και τα πιθανά κόστη αυτών βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Η τιμή των Προϊόντων και τα έξοδα αποστολής πρέπει να καταβάλλονται πλήρως από τον Πελάτη κατά την υποβολή της Παραγγελίας χρησιμοποιώντας μία από τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παρακάτω. Αυτά υποδυκνείονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλεται από τη Supplement Store στον Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα βάσει του βάρους των διαστάσεων (χρησιμοποιώντας το βάρος ΚΑΙ το μέγεθος του πακέτου) και ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά πριν υποβάλλει την παραγγελία του.

Τα Προϊόντα θα παραδίνονται στον Πελάτη μετά την επικύρωση της πληρωμής της Παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μέθοδο αυτής. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται για την αποστολή των Προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η παραγγελία περιλαμβάνει Προϊόντα των οποίων οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας διαφέρουν από τη στιγμή που υποβλήθηκε η Παραγγελία, αυτή θα αποσταλεί όταν όλα τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα σε μία μόνο αποστολή.

Η παράδοση των Προϊόντων πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία ταχυμεταφοράς  με παρακολούθηση παραγγελίας.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, η περίοδος παράδοσης των Προϊόντων θα υποδεικνύεται στον Πελάτη κατά την υποβολή της Παραγγελίας του και πριν από τη Επιβεβαίωση Παραγγελίας και την πληρωμή από τον Πελάτη. Η Supplement Store θα καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Παραγγελία, συνοδευόμενη από ένα δελτίο αποστολής, θα παραδοθεί εντός δύο (1) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πληρωμής του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα Προϊόντα που αγοράζονται στην Ιστοσελίδα θα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδυκνύει ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παραλαβής της πληρωμής.

Εάν για κάποιο λόγο η Supplement Store δεν είναι σε θέση να παραδώσει την ημερομηνία αυτή, θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με την κατάσταση και θα του παράσχει την επιλογή να συνεχίσει την αγορά με νέα ημερομηνία παράδοσης ή εναλλακτικά να ακυρώσει την παραγγελία και να του επιστραφεί το πλήρες ποσό που έχει καταβληθεί.

Ωστόσο, η παράδοση ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη σε περίπτωση ανωτέρας βίας που υπόκειται στο Άρθρο 15 παρακάτω.

Εάν η Supplement Store αδυνατεί να παραδώσει τα αγαθά λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης, η παραγγελία θα αποσταλεί εκ νέου στον Πελάτη μόνο με δικά του έξοδα.

 

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%).

 • Δωρεάν αποστολή: για αγορές προϊόντων άνω των 70€ εντός Αττικής.
 • Μεταφορικά Εντός Αττικής: για παραγγελίες αξίας έως 70€ το κόστος είναι 2.50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Μεταφορικά Εκτός Αττικής: το κόστος είναι 3.50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αντικαταβολή: για πληρωμή με την παράδοση το κόστος είναι 2€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
* Η δωρεάν αποστολή ισχύει μόνο για την Αττική.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΤΕΛΗ

Κάθε παραγγελία που υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα και αποστέλλεται εκτός Ελλάδας δύναται να υπόκειται σε φόρους και τελωνειακά τέλη όταν φτάσει στον προορισμό αποστολής της. Η δαπάνη των φόρων και των τελωνειακών τελών που σχετίζονται με την παράδοση ενός αντικειμένου αποτελεί ευθύνη του Πελάτη και μόνο. Η Supplement Store δεν υποχρεούται να ενημερώνεται σχετικά και να ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν τελωνειακά τέλη και φόρους που ενδέχεται να ισχύουν. Η Supplement Store συμβουλεύει τον Πελάτη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές της χώρας του για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Supplement Store διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα αποστέλλονται όλα από τη Ελλάδα. Τα τιμολόγια εκδίδονται σε ευρώ, υποκείμενα σε ελληνικό Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και τα κόστη αποστολής υπόκεινται σε ελληνικό Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η χρήση της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας για τις ηλεκτρονικές αγορές στην Ιστοσελίδα της Supplement Store είναι απόλυτα ασφαλής εφόσον ο Πελάτης ακολουθήσει τις αντίστοιχες οδηγίες. Μόλις ο Πελάτης συμπληρώσει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την υποβολή της παραγγελίας του, θα μεταφερθεί αυτόματα σε ασφαλές ιστότοπο της συνεργαζόμενης τράπεζας (EUROBANK A.E.) όπου δύναται να συμπληρώσει απευθείας τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής του κάρτας.

Για να πληρώσει με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, ο Πελάτης οφείλει να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα αναφέροντας το ακριβές όνομα του κατόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Ο έλεγχος των στοιχείων και η πληρωμή γίνονται απευθείας, άπαξ και ο Πελάτης είναι συνδεδεμένος με τη συνεργαζόμενη τράπεζα (EUROBANK Α.Ε.).

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την επεξεργασία μίας παραγγελίας, εάν η πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας δεν γίνει δεκτή ή δεν πραγματοποιηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Supplement Store δύναται να θεωρήσει άκυρη την πώληση.

Η Supplement Store εγγυάται πλήρη εμπιστευτικότητα των τραπεζικών πληροφοριών που διασφαλίζονται από το πρωτόκολλο SSL, το οποίο ελέγχει αυτόματα το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιεί την τραπεζική κάρτα και κρυπτογραφεί όλες τις συναλλαγές, προκειμένου να διασφαλίσει τo απόρρητο.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ

Η Supplement Store αποδέχεται διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων ως έγκυρη μορφή πληρωμής. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει διατραπεζική συναλλαγή για την πληρωμή της παραγγελίας του, πρέπει να μεταφέρει ηλεκτρονικά το συνολικό ποσό της παραγγελίας του σε ευρώ αναφέροντας το όνομά του και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Τράπεζα:

EUROBANK – IBAN: GR4902605230000360200122572

PIRAEUS BANK – IBAN:GR2801721070005107084889901

Όνομα Κατόχου Λογαριασμού: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να αποστείλει στη Supplement Store την απόδειξη πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλλει μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης αναστολής μίας παραγγελίας εφόσον η πληρωμή μέσω διατραπεζικής μεταφοράς δεν γίνει δεκτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Supplement Store ενδέχεται να θεωρήσει την πώληση άκυρη.

Ο Πελάτης βαρύνεται τα τραπεζικά έξοδα για την συναλλαγή μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

PAYPAL

Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των άλλων λεπτομερειών που απαιτούνται για την υποβολή της παραγγελίας του, θα μεταφερθεί αυτόματα στον ασφαλή ιστότοπο της PAYPAL, όπου έχει τη δυνατότητα είτε να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής του κάρτας είτε να συνδεθεί στον υπάρχοντα PayPal λογαριασμό του και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πληρωμής που έχει ήδη καταχωρήσει εκεί.

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα αναστολής μίας παραγγελίας μέσω PayPal εφόσον  η πληρωμή δεν γίνει δεκτή ή δεν πραγματοποιηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Supplement Store ενδέχεται να θεωρήσει την πώληση άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση εντός 14 ημερών.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την επομένη της ημέρας παράδοσης των αγαθών , δηλαδή την ημέρα που ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος παρέλαβε τα αγαθά. Με το πέρας του διαστήματος αυτού λήγει η περίοδος υπαναχώρησης.

Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει τη Supplement Store για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με μία σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@supplementstore.gr. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό.

Προκειμένου να συμβαδίζει με το χρονικό όριο της υπαναχώρησης απο τη σύμβαση, ο Πελάτης οφείλει μόνο να στείλει την αίτηση για υπαναχώρηση από τη σύμβαση  προτού παρέλθει η σχετική χρονική περίοδος.

Συνέπειες υπαναχώρησης απο τη σύμβαση:

Η Supplement Store θα επιστρέψει την πληρωμή του Πελάτη μόνο εφόσον λάβει τα υπό επιστροφή προϊόντα ή απόδειξη ότι ο Πελάτης έχει αποστείλει πίσω τα προϊόντα, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο:

Α) Παραλαβή αγαθών: Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει ή να παραδώσει τα αγαθά στη Supplement Store, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών το αργότερο από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Β) Έξοδα που σχετίζονται με επιστροφές προϊόντων: Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιστροφή προϊόντων.

Γ) Ευθύνη για υποτίμηση της αξίας των υπό επιστροφή προϊόντων: Ο Πελάτης είναι υπέυθυνος μόνο για την υποτίμηση της αξίας των προϊόντων που προκύκτει από τη χρήση αυτών  με τρόπο ασύμφωνο με τη φύση και το χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς τους.

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Για επιτυχή και εύκολη επιστροφή, η Supplement Store ζητά από τον Πελάτη να ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες:

 1. Με την αίτησή του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με τη Supplement Store, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία αγοράς και παραλαβής των Προϊόντων. Κατόπιν επανεξέτασης, η Supplement Store θα ζητήσει από τον Πελάτη να υποβάλλει γραπτό αίτημα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα εν λόγω προϊόντα.
 2. Ο Πελάτης οφείλει να αποστείλει το πλήρες αίτημα με ένα αντίγραφο της παραγγελίας του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του τιμολογίου μας.
 3. Ο Πελάτης οφείλει να αποστείλει τα εν λόγω προϊόντα μέσω αναγνωρισμένου, ασφαλισμένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση τιμολογίου της Supplement Store. Η Supplement Store δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά των επιστραφέντων προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα (συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και των εξαρτημάτων), αχρησιμοποίητα και επανασυσκευασμένα, ώστε η αρχική συσκευασία να μην έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο Πελάτης δεν πρέπει να αποστείλει τα υπο επιστροφή προϊόντα με χρέωση μέσω αντικαταβολής (οι αποστολές αυτές δεν θα γίνονται δεκτές).
 4. Ο Πελάτης θα αποζημιωθεί για το αντίστοιχο ποσό με τον ίδιο τρόπο που έκανε την αρχική του πληρωμή.

Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση δεν είναι δυνατή εάν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα (συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς στην αρχική συσκευασία), χρησιμοποιημένα ή ελλιπή (απώλεια εγγράφων, πιστοποιητικών εγγύησης, εξαρτημάτων, κλπ.)

Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς δεν θα εγκριθεί εάν δεν τηρηθούν όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω. Τα προϊόντα θα επιστραφούν στη συνέχεια με έξοδα του Πελάτη ή θα αποθηκευτούν στην αποθήκη της Supplement Store.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΤΩΜΑ

 1. Η Supplement Store ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη για κάθε έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και/ή πραγματικό ελλάτωμα που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών.
 2. Σε περίπτωση έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας και/ή πραγματικού ελλατώματος, ο Πελάτης δικαιούται αποκατάσταση των αγαθών χωρίς χρέωση είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση, σε συμφωνία με την παράγραφο 3, είτε με ανάλογη μείωση στην τιμή είτε με καταγγελία της σύμβασης σχετικά με τα αντίστοιχα προϊόντα, σύμφωνα με τιςι παραγράφους 5 και 6.
 3. Αρχικά, ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί από τη Supplement Store να επισκευάσει τα προϊόντα ή δύναται να αιτηθεί από τον πωλητή την αντικατάστασή τους, χωρίς χρέωση σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή δυσανάλογο.

Η αποκατάσταση θεωρείται δυσανάλογη όταν επιβάλλει στη Supplement Store κόστος , σε σχέση με κάποια εναλλακτική λύση αποκατάστασης, το οποίο θεωρείται παράλογο, λαμβάνοντας υπόψη:

– την αξία των αγαθών εάν δεν υπήρχε έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας,

– τη σημασία της έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, και

– εάν η εναλλακτική λύση αποκατάστασης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική αναστάτωση για τον Πελάτη.

Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική αναστάτωση για τον Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και το σκοπό για τον οποίο ο Πελάτης ζήτησε τα προϊόντα αυτά.

 1. Ο όρος «χωρίς χρέωση» στις παραγράφους 2 και 3 αναφέρεται στις απαραίτητες δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των αγαθών, ιδιαίτερα έξοδα αποστολής, εργασίας και υλικών.
 2. Ο Πελάτης δύναται να απαιτήσει την ανάλογη μείωση της τιμής ή την καταγγελία της σύμβασης:
 • εάν ο Πελάτης δεν δικαιούται ούτε επισκευή ούτε αντικατάσταση, ή
 • εάν η Supplement Store δεν έχει ολοκληρώσει την αποκατάσταση εντός εύλογου χρονικου διαστήματος, ή
 • εάν η Supplement Store δεν έχει ολοκληρώσει την αποκατάσταση χωρίς σημαντική αναστάτωση στον Πελάτη.
 1. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είναι ασήμαντη.
 2. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει και να υποβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις απευθείας στη Supplement Store μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@supplementstore.gr με επιβεβαίωση παραλαβής , εντός 24 ωρών από την παραλαβή των αγαθών.
 3. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες σχετικά με την επιστροφή προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αφότου η παραγγελία καταχωρηθεί στη Ιστοσελίδα, η ακύρωση στη συνέχεια καθίσταται δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@supplementstore.gr, εφόσον σταλεί και παραληφθεί από τη Supplement Store πριν από τις 09:00 π.μ. την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, και τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί για αποστολή.  Για τη διευκόλυνση του Πελάτη, είναι προτιμότερο να γνωρίζει τον αριθμό παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.supplementstore.gr χωρίς να παρέχει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Supplement Store θα χρειαστεί ορισμένα προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αποστολής, αριθμό τηλεφώνου, κλπ) είναι γενικά για να επεξεργαστεί την παραγγελία του Πελάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Συνάπτοντας σύμβαση αγοράς, ο Πελάτης συμφωνεί με τη επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών του δεδομένων στην βάση δεδομένων της Supplement Store που ακολουθούν την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης, εκτός εάν υποβάλει γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@supplementstore.gr τη μη συναίνεσή του με τη διαδικασία.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και άλλα δικαιώματα σχετικά με ανάλογα προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσυρθούν από τη βάση δεδομένων κατόπιν γραπτού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@supplementstore.gr από τον Πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Supplement Store ενημερώνει τον Πελάτη για τα δικαιώματά του για πρόσβαση και αντιρρήσεις σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη προστατεύονται πλήρως από κακή χρήση ή καταχρηση. Η Supplement Store δεν παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε τρίτους. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν εξωτερικούς μεταφορείς, στους οποίους παρέχονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την παράδοση του προϊόντος.

Η Supplement Store έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί περιοδικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ώστε να τον ενημερώνει σχετικά με τη διαθεσιμότητα παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά μηνύματα, οφείλει να υποβάλει το αίτημά του στη Supplement Store στη διεύθυνση info@supplementstore.gr.

Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα της Supplement Store.

ΑΡΘΡΟ 12

COOKIES

Κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από ένα ή περισσότερα μικρά αρχεία – τα αποκαλούμενα Cookies- τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή του Πελάτη και αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μπορούν να ανατεθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν κυρίως το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα των σελίδων που επισκέφθηκε προηγουμένως ο Πελάτης, τον αριθμό επισκέψεων στις ιστοσελίδες της Supplement Store, οι ιστότοποι που επισκέφθηκε ο Πελάτης ή ο μέσος τόπος διαμονής.

Η Supplement Store χρησιμοποιεί Cookies συγκεκριμένα για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ιστοσελίδες μας ή σε διάφορες επισκέψεις (διαχείρηση συνεδριάσεων), ώστε να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες των ιστοσελίδων μας βάσει των προτιμήσεων χρήσης τους, έτσι ώστε να τους παρουσιάσει σχετικό περιεχόμενο στο μέλλον (εξατομίκευση) ή να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των χρηστών στο Διαδίκτυο (παρακολούθηση).

Για την αποθήκευση των προτιμήσεων και των δεδομένων που χρειάζονται κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα (διαχείρηση συνεδριάσεων και εξατομίκευση), η Supplement Store χρησιμοποιεί Cookies πρώτου μέρους, δηλαδή Cookies τα οποία ανήκουν στον τομέα ο οποίος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Για να παρακολουθεί τις τάσεις και τα μοτίβα των χρηστών (παρακολούθηση) η Supplement Store χρησιμοποιεί Cookies τρίτου μέρους, δηλαδή Cookies τα οποία δεν ανήκουν στον τομέα που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

Τα δεδομένα, επομένως, τα οποία συλλέγει η Supplement Store χρησιμοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, την αξιολόγηση της ελκυστικότητας των ιστότοπών της και τη βελτίωση της απόδοσης και του περιεχομένου των ιστότοπών της. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από Cookies τρίτου μέρους υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους για λογαριασμό της Supplement Store. Tα Cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις ιστοσελίδες μας και τον πάροχο στατιστικών στοιχείων ιστού και δεν μοιράζονται με άλλα τρίτα μέρη.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν τα Cookies και επιτρέπουν στους επισκέπτες να τα αποκλείσουν. Ο Πελάτης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε όλα τα Cookies να απορρίπτονται ή να λαμβάνει ο ίδιος ένα μήνυμα όταν ένα Cookie αποστέλλεται. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας δεν λειτουργούν κανονικά ή δεν λειτουργούν καθόλου χωρίς Cookies.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Supplement Store δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.supplementstore.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί πλέον το παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης των ιστότοπων απευθείας σύνδεσης (online site). Με την τεχνολογία αυτή, οποιαδήποτε πληροφορία εισάγει ο Πελάτης στη Ιστοσελίδα κρυπτογραφείται/ κωδικοποιείται πριν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με χρήση SSL προστατεύονται από ένα μηχανισμό ο οποίος ελέγχει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά.

Η κρυπτογράφηση είναι βασικά ένα μέσο κωδικοποίησης πληροφοριών μέχρι να φθάσουν στον αποδέκτη, ο οποίος δύναται να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία στο βαθμό που πιστεύει ότι εύλογα απαιτείται από το νόμο, για να εφαρμόσει τις πολιτικές της Ιστοσελίδας της ή για να προστατέψει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των πελατών της ή άλλων προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Παρόλο που η Supplement Store πασχίζει να συνδέεται μόνο με ιστοσελίδες οι οποίες τηρούν τις ίδιες πολιτικές υψηλής προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο τρίτων ή συνδέσμων σε ιστοσελίδες τρίτων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση και την πληροφόρηση του Πελάτη.

Η Supplement Store δεν έχει καμία επιρροή ή κανένα έλεγχο πάνω στις πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για την εν λόγω πληροφόρηση και το περιεχόμενο και δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την επικαιρότητα των ιστοσελίδων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.supplementstore.gr και τα εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν τη Supplement Store και το ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε χρήση του προαναφερθέντος περιεχομένου είναι αυστηρή και απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Supplement Store.

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Supplement Store είναι δεσμευτική τόσο για τον Πελάτη όσο και για τη Supplement Store όσο και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς τους.

Ο Πελάτης δεν δύναται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να αλλάξει ή να εκποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπουν από αυτή, χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση της Supplement Store.

Η Supplement Store δύναται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να χρεώσει, να ανθέσει σε τρίτους τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε τέτοια μεαβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή διάθεση δεν θα επηρεάσει το νόμιμο δικαίωμα του Πελάτη ως καταναλωτή ή θα ακυρώσει, θα μειώσει ή θα περιορίσει οποιαδήποτε εγγύηση που έχει δοθεί σε αυτόν από τη Supplement Store, ρητά ή σιωπηρά.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές που φυλάσσονται σε εύλογες συθήκες ασφαλείας από τα πληροφοριακά συστήματα της Supplement Store, θα θεωρούνται απόδειξη επικοινωνίας των παραγγελιών και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μεταξύ των μερών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Supplement Store δύναται να ανασταλλεί σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, όπως ορίζεται από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

H Supplement Store θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με το περιστατικό ανωτέρας βίας εντός επτά (7) ημερών από το συμβάν. Σε περίπτωση που η αναστολή αυτή συνεχιστεί μετά από περίοδο τριάντα (30) ημερών, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την τρέχουσα Παραγγελία η οποία επηρεάζεται από την Ανωτέρα Βία, και θα αποζημιωθεί την αξία των παραγγελθέντων Προϊόντων και τα έξοδα αποστολής που καταβάλλονται.

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σε μία προσπάθεια οικοδόμησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Supplement Store ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ορίζοντας τις ελάχιστες προδιαγραφές δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς που πρέπει να εφαρμόζονται στις διαδικτυακές εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλλεται από τον Πελάτη και όλες οι παραδόσεις που γίνονται από τη Supplement Store συνεπάγονται πλήρη και άνευ όρων αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Κανένας άλλος γενικός ή ειδικός όρος και προϋπόθεση που γνωστοποιείται από τον Πελάτη δεν δύναται να συμπεριληφθεί ή να παρεκκλίνει από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Το γεγονός ότι η Supplement Store δεν επικαλείται παράβαση εκ μέρους του Πελάτη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως  παραίτηση από την εν λόγω υποχρέωση  και ο Πελάτης να επικαλεστεί αυτή την παράβαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης θεωρηθεί άκυρη ή δηλωθεί ως τέτοια κατ’εφαρμογή νόμου, κανονισμού ή κατόπιν  τελικής απόφασης ενός αρμόδιου δικαστηρίου, οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν έχει λάβει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στη μητρική του γλώσσα, δεν τον απαλλάσει από την εφαρμογή τους.

Η παραγγελία οποιουδήποτε προτεινόμενου Προϊόντος στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανάγνωση και τη ρητή αποδοχή των παρόντων  Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, και η αποδοχή αυτή δεν απαιτεί τη χειρόγραφη υπογραφή του Πελάτη.

Η επικύρωση της παραγγελίας από τη Supplement Store αποτελεί ηλεκτρονική υπογραφή, ισοδύναμη με χειρόγραφη υπογραφή, που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία είναι ολοκληρωμένη και το οφειλόμενο ποσό για την εκπλήρωση αυτής είναι πληρωτέο.

Η Supplement Store διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της σχετικά με τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις κοινώς αποδεκτές εμπορικές πρακτικές, χωρίς να ενημερώνει προσωπικά τον Πελάτη και χωρίς ο Πελάτης να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση εξ αιτίας του λόγου αυτού. Είναι καθήκον του Πελάτη να ελέγχει περιοδικά αν έχουν γίνει ή όχι οποιεσδήποτε αλλαγές.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αντιγράψει ή να εκτυπώσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης εφόσον δεν τους τροποποιήσει.

Οι εφαρμοστέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης είναι εκείνοι που ισχύουν στην Ιστοσελίδα την ημερομηνία που υποβάλλεται η παραγγελία, εκτός αν απαιτείται αλλαγή στους όρους αυτούς από το νόμο ή τις κυβερνητικές αρχές (στην περίπτωση αυτή θα ισχύει για παραγγελίες που έχουν προηγουμένως υποβληθεί από τον Πελάτη). Αλλαγές σε Όρους και Προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται σε παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, τόσο για το ουσιαστικό όσο και για το τυπικό τους μέρος.

Τυχόν παράπονα πρέπει πρώτα να καταγραφούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση info@supplementstore.gr. Ο Πελάτης θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Supplement Store προκειμένου να επιτύχει φιλική επίλυση της διαφοράς.

Τυχόν διαφορές θα πρέπει να επιλύονται βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας από αρμόδιο Δικαστήριο των Αθηνών.

Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ώστε να επιτύχει εξωδικαστική διευθέτηση, υποβάλλοντας καταγγελία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση:

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Η Supplement Store καλωσορίζει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του Πελάτη. Παρακαλώ αποστείλετε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στη διεύθυνση info@supplementstore.gr.

Σχόλια και παράπονα που αφορούν παραγγελίες, πληρωμές ή παραδόσεις πρέπει να αποστέλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.